REGULAMIN

Poniższe warunki („Warunki użytkowania”) stanowią umowę między Marketing Valley Sp. z o.o.  („Firma”) a Tobą, która reguluje korzystanie z tej strony internetowej i wszystkich powiązanych z nią usług, treści i funkcjonalności. Niniejsza polityka ma zastosowanie do stron internetowych administrowanych przez Spółkę („Witryna”), znajdujących się pod adresem https://online.businessup.pl

Korzystanie z Witryny oznacza akceptację i zgodę na poniższe Warunki użytkowania. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zmieniania, poprawiania lub aktualizowania swojej Witryny, zasad i niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz żadnej części niniejszych Warunków użytkowania, nie możesz korzystać z Witryny.

ZASADY ZAKUPÓW 

Na Stronie internetowej można zakupić kursy i zasoby („Usługi”). Aby zapoznać się z pełnymi warunkami korzystania z Usług, zapoznaj się z tymi warunkami („Warunki świadczenia usług”). Warunki świadczenia usług są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie, ponieważ odnoszą się wyłącznie do zakupionych Usług. W przypadku konfliktu między Warunkami świadczenia usług a niniejszymi Warunkami korzystania w odniesieniu do korzystania z Witryny poza Usługami, zastosowanie mają niniejsze Warunki użytkowania.

REJESTRACJA I OGRANICZONY DOSTĘP

Dostęp do niektórych obszarów Witryny może być ograniczony. Marketing Valley Spółka z o.o.  zastrzega sobie prawo do ograniczenia obszarów Witryny według własnego uznania.

Niektóre ograniczone obszary Witryny mogą być udostępniane użytkownikowi jako zarejestrowanemu użytkownikowi. Po zarejestrowaniu się użytkownik jest zobowiązany do utworzenia profilu użytkownika, który może zawierać nazwę użytkownika i hasło („Konto użytkownika”). Zgadzasz się zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.  Nie możesz używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom lub innej osobie lub podmiotowi lub jest obraźliwy, wulgarny lub obsceniczny. Jeśli podejrzewasz, że Twoje hasło zostało naruszone, musisz natychmiast powiadomić Marketing Valley Spółka z o.o.  na kontakt@businessup.pl. Spółka  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane nieautoryzowanym użyciem konta; możesz jednak ponosić odpowiedzialność wobec Spółki lub innych osób trzecich za wszelkie straty poniesione w związku z takim nieautoryzowanym użyciem.

Tworząc Konto Użytkownika na stronie roksanach.pl, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, jesteś w stanie wyrazić zgodę na niniejsze Warunki użytkowania oraz że informacje, które nam przekazujesz, są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Naruszenie niniejszego paragrafu może skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta Użytkownika bez zwrotu kosztów, według wyłącznego uznania Marketing Valley Spółka z o.o.

Marketing Valley Spółka z o.o. może wyłączyć Twoją nazwę użytkownika i hasło według własnego uznania, odmówić rejestracji użytkownika w Usłudze, usunąć lub edytować wszelkie treści dodane do Witryny lub anulować dowolne Konto Użytkownika. Spółka  może, bez uprzedzenia, odmówić dostępu do swojej Strony internetowej, w całości lub w części, każdej osobie, która nie przestrzega niniejszych Warunków.

Marketing Valley Spółka z o.o.  zastrzega sobie prawo do modyfikowania metod rejestracji i poziomów dostępu zarejestrowanych użytkowników. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma dołożyła wszelkich starań, aby wszystkie informacje biznesowe, w tym między innymi wszelkie odniesienia do technologii lub metodologii biznesowej, zawarte w Witrynie, zostały przetestowane pod kątem dokładności. Nie ma gwarancji, że zobaczysz pozytywne wyniki dla swojej firmy przy użyciu technik i materiałów podanych na Stronie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za Twoje decyzje ani za polityki lub praktyki, które wdrażasz w oparciu o informacje w Witrynie.

Wszelkie oświadczenia związane z dochodami lub potencjałem zarobkowym w Serwisie są przykładami tego, co może być możliwe w przyszłości. Nie składamy żadnych gwarancji dotyczących wyników, obecnych ani przyszłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje zarobki, dochody, sprzedaż lub jakiekolwiek inne wyniki w wyniku działań podejmowanych przez Ciebie w oparciu o informacje podane w Witrynie.

Od czasu do czasu Serwis może omawiać tematy związane ze zdrowiem lub zdrowiem psychicznym. Informacje te nie są poradą i nie powinny być traktowane jako porady lekarskie. Informacje medyczne podane na Stronie internetowej są dostarczane „tak jak są” bez żadnych oświadczeń lub gwarancji. Chociaż treści na Stronie mogą omawiać kwestie terapeutyczne i / lub zdrowia psychicznego, Witryna nie zapewnia żadnego rodzaju terapii i / lub usług w zakresie zdrowia psychicznego. Witryna nie zawiera żadnych porad, wyjaśnień, opinii ani zaleceń dotyczących terapii lub usług w zakresie zdrowia psychicznego.

Od czasu do czasu Serwis może poruszać tematy o charakterze wrażliwym. Jeśli czujesz się poruszony przez jakąkolwiek treść, poszukaj pomocy u lekarza lub specjalisty ds. zdrowia psychicznego.

Witryna jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Serwis został opracowany wyłącznie w celach informacyjnych. Rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz pełną odpowiedzialność za wykorzystanie informacji podanych w Witrynie. Firma nie składa żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi. Rozumiesz, że wyniki mogą się różnić w zależności od osoby. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, które mogą pojawić się w Serwisie.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

O ile nie zaznaczono inaczej, Spółka jest właścicielem własności intelektualnej i praw do wszystkich treści i materiałów na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownik może przeglądać, pobierać (wyłącznie do celów buforowania) i drukować strony do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i w innych miejscach niniejszych Warunków użytkowania.

Następujące zastosowania są niedozwolone:

 • Ponowna publikacja treści z Witryny, chyba że treść jest wyraźnie i wyraźnie udostępniona do ponownej publikacji;

 • Sprzedaż, wypożyczanie lub sub-licencjonowanie  jakichkolwiek treści z Witryny;

 • Powielanie lub powielanie jakichkolwiek treści w Witrynie w celach komercyjnych;

 • Modyfikacja jakichkolwiek treści na tej Stronie, chyba że treść jest wyraźnie i wyraźnie udostępniona do modyfikacji;

 • Redystrybucja treści Witryny, chyba że treść jest wyraźnie i wyraźnie udostępniona do redystrybucji. Użytkownicy mogą udostępniać treści w kanałach mediów społecznościowych, o ile dołączony jest link do Witryny.

Od czasu do czasu Witryna będzie wykorzystywać różne wtyczki lub widżety, aby umożliwić udostępnianie treści za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych, poczty elektronicznej lub innych metod. Korzystanie z tych wtyczek lub widżetów nie stanowi zrzeczenia się praw własności intelektualnej Spółki. Takie wykorzystanie jest ograniczoną licencją na ponowne publikowanie treści w zatwierdzonych kanałach mediów społecznościowych, z pełnym uznaniem dla Firmy.

Nie wolno korzystać z Witryny w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub pogorszyć dostępność dostępu do Witryny. Nie wolno używać Witryny do kopiowania, przechowywania,  przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z niczym powiązane) z oprogramowaniem szpiegującym, wirusem komputerowym, koniem trojańskim, robakiem, rejestratorem kluczy i/lub innym szkodliwym kodem lub złośliwym oprogramowaniem.

Nie wolno prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych, w tym między innymi  eksploracji danych, ekstrakcji danych lub zbierania danych na stronie internetowej lub dotyczących  samej Witryny  bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Nie wolno korzystać z Witryny do celów marketingowych stron trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Nie możesz korzystać z tej Witryny w celach lub działaniach niezgodnych z prawem, nielegalnych lub szkodliwych.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie zaznaczono inaczej, projekt, zawartość i wszystkie elementy Witryny są prawami autorskimi należącymi do Spółki lub osób trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie i nie powinny być ponownie wykorzystywane ani ponownie publikowane bez wyraźnej pisemnej zgody.

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe i szata graficzna  Witryny roksanach.pl  nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do Spółki Marketing Valley, w żaden sposób, który może powodować zamieszanie wśród konsumentów lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje  Firmę.

Od czasu do czasu Witryna będzie legalnie wykorzystywać znaki towarowe należące do osób trzecich. Te znaki towarowe są odpowiednią własnością ich właścicieli.

PRZYZNANIE PRAW

Udzielasz Spółce ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od tantiem licencji na używanie, reprodukowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie wszelkich treści, które wnosisz do Witryny. Obejmuje to między innymi tekst, obrazy, materiały audio, komentarze, materiały wideo i materiały audiowizualne. Licencja ta obejmuje wszystkie znane i przyszłe media. Udzielasz również Spółce prawa do sub-licencjonowania tych praw oraz prawa do wyskarżenia powództwa o naruszenie tych praw.

TREŚCI DODANE DO STRONY INTERNETOWEJ

Wszelkie treści, które wnosisz do Witryny, w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, komentarze, materiały wideo i materiały audiowizualne, nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do podjęcia kroków prawnych przeciwko Tobie, Spółce lub stronie trzeciej.

Firma zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia:

 • wszelkich materiałów przesłanych do Witryny;

 • przechowywanych na serwerach Spółki; lub

 • hostowanych lub publikowanych w Witrynie. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści publikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Niezależnie od praw Spółki wynikających z Warunków Użytkowania, Spółka nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania wszystkich treści lub publikacji takich treści na Stronie internetowej.

Przesyłając, komentując lub publikując jakiekolwiek materiały (takie jak zdjęcia, filmy lub treści pisemne) na tej Stronie, oświadczasz i gwarantujesz, że: 

(1) masz co najmniej 16 lat;
(2) jesteś właścicielem lub masz pozwolenie na udostępnianie takich materiałów;
(3) udzielasz Spółce wieczystej, bezpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na używanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie i publiczne wykonywanie tych materiałów, w całości lub w części, w dowolny sposób lub na dowolnym nośniku, obecnie znanym lub opracowanym w przyszłości, w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych i reklamowych; 

(4) udzielasz Spółce wieczystej, bezpłatnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji i zgody na używanie Twojego imienia i nazwiska oraz podobizny w związku z takimi materiałami do jakichkolwiek celów, w tym do celów komercyjnych i reklamowych. Firma nie rości sobie żadnych praw własności do Twoich materiałów.

Prosimy o staranne wybieranie materiałów, które przesyłasz lub osadzasz na tej Stronie. Wszelkie materiały, które publikujesz na tej stronie, stają się publiczne. Ponosisz odpowiedzialność za swoje materiały, które publikujesz na Stronie.  Uczestniczysz, komentujesz i publikujesz materiały na tej Stronie na własne ryzyko.

Wszelka komunikacja podejmowana przez Ciebie na tej Stronie, czy to poprzez pozostawienie komentarza, czy uczestnictwo w pokoju rozmów, tablicy ogłoszeń, forum publicznym, formularzu kontaktowym lub innej interaktywnej usłudze, musi być pełna szacunku. Użytkownik nie może przekazywać ani przesyłać żadnych treści lub materiałów, które są obraźliwe, wulgarne, grożące, nękające, świadomie fałszywe, zniesławiające lub obsceniczne lub w inny sposób naruszające jakiekolwiek prawo lub prawa innych osób.  Zgadzasz się publikować komentarze lub inne materiały tylko raz.

PROŚBY O USUNIĘCIE

Od czasu do czasu Witryna będzie publikować posty ze zdjęciami z innych stron internetowych osób trzecich. Każde takie użycie ma być uznane za dozwolony użytek zgodnie z prawami autorskimi i jest w pełni przypisane właścicielowi. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło chronione prawem autorskim zostało wykorzystane na stronie internetowej w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich i wykracza poza dozwolony użytek, wyślij prośbę do kontakt@businessup.pl a my usuniemy obraz w ciągu 1 do 2 dni roboczych.

KOMUNIKACJA 

Jeśli wyślesz Spółce wiadomość e-mail, zarejestrujesz się w celu korzystania z Witryny lub przekażesz firmie swój adres e-mail w jakikolwiek inny sposób, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości od Spółki drogą elektroniczną. Zgadzasz się, że wszystkie powiadomienia prawne dostarczone drogą elektroniczną przez Firmę spełniają wszelkie wymagania dotyczące pisemnego powiadomienia.

THIRD PARTIES / STRONY TRZECIE  

Witryna zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są zarządzane ani kontrolowane przez Spółkę. Oświadczasz i gwarantujesz, że przeczytałeś i zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich obowiązujących Warunków użytkowania i zasad dotyczących dowolnej strony internetowej strony trzeciej, która odnosi się do korzystania z Witryny. Firma nie przejmuje żadnej kontroli ani odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek witryn stron trzecich. Wyraźnie zwalniasz Spółkę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z korzystaniem ze strony internetowej osoby trzeciej.

W przypadku sporu dotyczącego jakichkolwiek zdarzeń lub transakcji handlowych ze stroną trzecią odkrytych za pośrednictwem lub połączonych z Witryną,  zwalniasz Spółkę  z wszelkiej odpowiedzialności w jakimkolwiek sporze.

BRAK GWARANCJI

Firma nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do Witryny lub informacji i materiałów w niej zawartych. Firma nie gwarantuje, że:

 • Witryna spełni Twoje wymagania;

 • Witryna będzie dostępna nieprzerwanie; terminowo i bez wirusów lub błędów;

 • Witryna reprezentuje pełną funkcjonalność, dokładność i niezawodność 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści lub materiałów przesłanych za pośrednictwem Witryny. Witryna jest napisana w języku polskim i nie udziela żadnych gwarancji dotyczących tłumaczenia lub interpretacji treści w jakimkolwiek języku.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB SZCZEGÓLNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTAŁY SPOWODOWANE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DANYCH LUB UŻYTKOWANIA, PONIESIONE PRZEZ CIEBIE, CZY TO NA PODSTAWIE TEORII UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA), GWARANCJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI DRUGA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić Spółkę, jej członków, pracowników, członków zarządu, dyrektorów, menedżerów i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, roszczeń, pozwów, działań, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów i wydatków adwokackich), które Spółka  ponosi w wyniku roszczeń stron trzecich opartych na: 

 1. zaniedbaniu lub umyślnym wykroczeniu Użytkownika,

 2. naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Warunków korzystania (w tym oświadczenia lub gwarancji);

 3. materiałów przygotowanych lub dostarczonych przez użytkownika, w tym między innymi wszelkich roszczenia dotyczących naruszenia lub sprzeniewierzenia praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych lub innej własności intelektualnej lub praw własności, naruszenia praw do prywatności lub wizerunku, zniesławienia lub zniesławienia; 

 4. śmierci, obrażeniach ciała lub szkody majątkowej, które wynikają z zobowiązań Użytkownika. 

KORZYSTANIE Z NAGRAŃ WIDEO I AUDIO

Informujemy, że wszystkie pytania i odpowiedzi, webinaria, szkolenia lub inne rodzaje usług audiowizualnych w ramach Serwisu mogą być nagrywane i mogą być wykorzystywane w przyszłości przez Spółkę do materiałów biznesowych i promocyjnych.  Nie musisz uczestniczyć w żadnym wydarzeniu, które może zostać nagrane. Uczestnicząc w takim nagranym wydarzeniu, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wszelkich treści, które wnosisz. 

Możemy również wykorzystywać takie nagrania do sprzedaży w dowolnych naszych produktach lub usługach, chyba że wyraźnie zażądasz inaczej. Jeśli chcesz złożyć taką prośbę, wyślij wiadomość e-mail na adres: kontakt@businessup.pl.

SPOŁECZNOŚĆ

Niektóre z naszych Usług obejmują również dostęp do prywatnej grupy na Facebooku („Grupy prywatne”). Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane członkom społeczności w Grupach prywatnych ani nie popiera ich. Dostęp do Grup Prywatnych może zostać odwołany w dowolnym momencie przez Spółkę. Grupy prywatne są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika i mogą zostać zamknięte w dowolnym momencie przez Firmę, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zamknięcie Grupy Prywatnej nie stanowi podstawy do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy. Grupy prywatne są udostępniane wyłącznie jako darmowe bonusy do kursu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje interakcje z innymi członkami Grup prywatnych. Rozumiesz
i zgadzasz się, że każdy kontakt, zarówno online, jak i osobiście, z dowolnym uczestnikiem odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Spółka  zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje między uczestnikami, a Ty wyraźnie zwolnisz Spółkę  z odpowiedzialności za wszelkie takie interakcje.

POLITYKA UJAWNIANIA INFORMACJI

Od czasu do czasu Witryna może publikować sponsorowane treści od reklamodawcy. Oznacza to, że reklamodawca, którym może być marka, agencja lub sieć influencerów, zawrze umowę ze Spółką na tworzenie treści zawierających określone wiadomości lub lokowanie produktu. Zgodnie z wymogami  wszystkie takie reklamy na Stronie internetowej są wyraźne i wyraźnie ujawniane.

Mimo że wynagrodzenie (gotówka, bezpłatny produkt, usługi) jest otrzymywane w zamian za to sponsorowane umieszczanie treści, Spółka wyraża swoją szczerą opinię, ustalenia, przekonania lub doświadczenia w takich treściach. Wszystkie poglądy wyrażone w Serwisie są poglądami twórcy treści. Wszelkie oświadczenia dotyczące produktu, statystyki, wyceny lub inne oświadczenia dotyczące produktu lub usługi powinny być weryfikowane z danym producentem, dostawcą lub stroną.

Ta strona nie jest wspierana przez Pinteresta, nie jest jego własnością ani nie jest z nim powiązana.

RÓŻNE POSTANOWIENIA

Firma kontroluje i obsługuje tę stronę internetową z biura w Polsce. Firma nie oświadcza, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim mają zastosowanie lokalne przepisy.

Firma może, bez uprzedzenia, odmówić dostępu do swojej strony internetowej, w całości lub w części, każdej osobie, która nie przestrzega niniejszych Warunków. 

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą rozdzielane i wykonywane. 

Warunki użytkowania nie mogą być przypisane przez użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, jednak Warunki użytkowania mogą zostać przypisane przez Spółkę według jej wyłącznego uznania.

Regulamin jest ostateczną, kompletną i wyłączną umową stron w odniesieniu do Serwisu oferowanego przez Spółkę

Wszystkie powiadomienia dotyczące Warunków Użytkowania muszą mieć formę pisemną i mogą być przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Spółki na adres: kontakt@businessup.pl  oraz na adres e-mail Użytkownika.

Koszyk
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0
X